Ubezpieczenia komunikacyjne OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dla kogo?

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce tj.

  • pojazdów samochodowych,
  • motocykli,
  • motorowerów,
  • ciągników rolniczych i przyczep,
  • a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.
Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę
w związku z ruchem tego pojazdu.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej
w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód
w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Remodeling a home for sale can be risky, as there’s no guarantee that you’ll recoup the investment in the form of a higher sale price. By selling your home as-is with https://www.sellhouse-asis.com/indiana/sell-my-house-as-is-marion-in/, you can avoid the uncertainty of remodeling and sell your home on your own terms.
* ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski)
oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Napisz do nas